राष्ट्रीय परिषद - ग्रामीण जीवनात उज्ज्वला योजनेचे योगदान : वंचितावस्थेतून विकासाकडे या विषयावरील एक दिवसीय परिषद : सोमवार, दि. १० डिसेंबर २०१८ रोजी स. ९.०० ते सायं. ६.००