NEWS:

सामाजिक संस्थांसाठी आवश्यक कायदे प्रशिक्षण शिबिर (सद्य:स्थितीत झालेल्या बदलांची माहिती) दि. १८-१९ नोव्हेंबर, २०१७

सामाजिक संस्थांसाठी आवश्यक कायदे प्रशिक्षण शिबिर (सद्य:स्थितीत झालेल्या बदलांची माहिती) दि. १८-१९ नोव्हेंबर, २०१७

RMP-KEC Attachment Form