सामाजिक संस्थांसाठी मूल्यांकन कार्यशाळा दि. ११-१२ ऑगस्ट, २०१८